Python’da veya herhangi bir yazılım dilinde, veriler değişkenler yardımıyla saklanır. Farklı tipteki değişkenlerin de farklı veri tipleri vardır. Veri tipleri, o değişken ile ilgili hangi işlemleri yapabileceğinizi ve sınırlarınızı belirler.

Bu durumu, çamaşırlarınız ve çamaşır makinenizle olan ilişkinize benzetebilirsiniz. Nasıl ki, renklileri beyazlardan ayırmak veya pamuklularla yünlüleri farklı programda yıkamak zorundaysanız, farklı formattaki değerleri de uygun veri tipinde saklamak zorundasınız.

E-mail, tweet, ad-soyadı, hesap şifresi gibi farklı metin (text) formatındaki verilerinizi “karakter dizileri veya dize (string)” veri tipinde saklayabilirsiniz. String işlemleri metin formatındaki verilerin temizliği için kritik öneme sahiptir.

Python’da dize (string) nedir?

Python’da herhangi bir karakter dizisine string denir. Tek bir harften oluşabileceği gibi, içerisinde boşluklar olabilir, özel karakterler veya rakamlar barındırabilir. Python’da string veri tipi “str” ile ifade edilir.

Bilgisayarlar, ikili (binary) sayılardan yani 1 ve 0’lardan anlarlar. Her ne kadar ekranda karakterleri görsek de, içerde ASCII ve Unicode gibi yöntemlerle ikili sisteme dönüştülürler (encoding).

Python’da string nasıl oluştulur?

Python’da string değişkenleri tırnak (‘) karakteri yardımıyla oluşturulur. String oluşturmak için tek tırnak (‘ ‘) veya çift tırnak (” “) kullanılabilir. Tek ve çift tırnak ile oluşturulan stringler tek satırda başlar ve biter.

Birden çok satırlı string oluşturmak için üç tırnak (“”” “””) kullanılır.

Yeni bir değişken oluştururken, Python’da değişken ismi belirlerken şu kurallara uyulmalıdır:

 • Herhangi bir ön tanımlı kelime (Ör: Python’ın upper() fonksiyonu) ismi kullanılamaz.
 • Değişken ismi rakam ile başlayamaz.
 • Alt tire (_) dışında bir özel karakter kullanılamaz.
 • Boşluk içeremez.

Bu kurallardan herhangi birini ihlal ettiğiniz durumlarda “SyntaxError” hatası ile karşılaşacaksınız.

İlk olarak bir örnek string oluşturup, daha sonrasında type() fonksiyonu ile bu değişkenin veri tipine bakacağız.

tek_tirnak = 'ahmet'
cift_tirnak = "ahmet"
uc_tirnak = """ahmet
        sergen
         dayanikli"""

print(type(tek_tirnak), type(cift_tirnak), type(uc_tirnak))
<class 'str'> <class 'str'> <class 'str'> 

Çıktıda her üç değişkenin tipinin de “str” yani string olduğunu görebiliyoruz.

Bir stringin karakterlerine nasıl erişilir?

Python’da stringlerin tanımını yaparken, bir karakter dizisi olduğunu belirttik. Bir string oluşturduğunuz anda o değişken için bir indeks oluşur. Bu indeks yardımıyla, herhangi bir karaktere erişebilirsiniz.

string indeks

Herhangi bir string için dizin sıfırdan başlar ve soldan sağa doğru ilerledikçe her karakter için 1 artar. Bir stringdeki karakterlere ulaşmak için köşeli parantezler ([ ]) kullanılır. Köşeli parantez içine ilgili karakterin dizin değeri yazılır. Bu değer tam sayı olmalıdır.

Örnek olarak bir string oluşturalım ve ilk karakterine ulaşalım.

surname = "dayanikli"
print(surname[0])
d

Negatif indeks sayesinde, karakterlere sağdan sola negatif değerler ile de erişebilirsiniz. Negatif indeks -1 ile başlar. En sondaki karakter, aynı zamanda sağdan sola bakıldığında ilk karakterdir. Bu karaktere -1 değeri ile ulaşabilirsiniz.

surname = "dayanikli"
print(surname[-1])
i

String’de birden çok karaktere ulaşmak için dilimleme (slicing) işlemleri uygulanır. Dilimleme işlemi sırasında köşeli paranteze başlangıç ve bitiş indeksi değerleri girilmelidir. Bu işlem sırasında, başlangıç indeksinin dahil olarak sayıldığı, bitiş indeksinin ise dahil olarak sayılmadığı unutulmamalıdır.

Örnek string’deki “yan” kelimesine ulaşmak için:

surname = "dayanikli"
print(surname[2:5])
yan

Bazı durumlarda, string içerisinde almak istediğiniz dilimi belirli bir aritmetik kurala göre almak isteyebilirsiniz. Mesela, belirlediğiniz aralıktaki tüm karakterleri değil, başlangıç karakterinden 2 karakter arayla almak isteyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için başlangıç, bitiş indeks değerlerinin yanı sıra aralık değerini belirtmeniz gerekmektedir.

Örnek stringdeki “a”ları almak istediğimizde şöyle bir yol izleyebiliriz:

ornek_a = "kasaba"
print(ornek_a[1:6:2])
aaa
 • Birinci “a” değerinin indeksi, yani başlangıç indeksimiz “1” oldu.
 • Üçüncü “a” değerinde durmak istiyoruz. Bu karakterin indeks değeri 5. Python’da dilimleme işlemi sırasında bitiş indeksi dahil edilmediği için +1 fazlasını yazmak zorundayız. Bu nedenle bitiş indeksimiz “6” oldu.
 • Birinci “a”dan sonra her iki “a” karakteri de 2 karakter uzaklıkta. Bu nedenle aralık değeri “2” oldu.

Dilimleme işlemi sırasında, eğer serinin başındaki değerini veya sonundaki değerini de seçmek istediğiniz karakter dizisine dahil ediyorsanız, bu indeks değerini boş bıraksanız da Python ne demek istediğinizi anlayacaktır.

Örnek stringdeki ilk üç ve son üç karaktere erişmek için:

ornek_a = "kasaba"
print(ornek_a[:3], ornek_a[3:])

kas, aba

String’in indeks değerlerinin dışında bir değeri çağırmak istediğiniz durumlarda “IndexError” hatası ile karşılaşırsınız.

ornek_a = "kasaba"
print(ornek_a[9])
IndexError: string index out of range

Python’da string nasıl güncellenir ve silinir?

String veri tipine sahip değişkenlerin karakterleri değiştirilemez/güncellenemez. Fakat aynı değişkene farklı bir yeni değer atanabilir.

ornek_a = "kasaba"
ornek_a[0] = "c"
TypeError: 'str' object does not support item assignment
ornek_a = "kasaba"
print(ornek_a)

ornek_a = "yeni değer"
print(ornek_a)
kasaba
yeni değer

String veri tipine sahip değişkenleri “del” fonksiyonu ile tamamen kaldırabilirsiniz. Kaldırılan değişken, tekrar çağrıldığında “NameError” hatası alınır.

del ornek_a 
print(ornek_a)
NameError: name 'ornek_a' is not defined

Python’da string işlemleri

Her veri tipinin kendine has özellikleri ve işlem yetenekleri olduğundan bahsetmiştik. Python, karakter dizileri için birçok farklı hazır metot ve işlem yetenekleri ile oldukça zengin imkanlar sağlamaktadır.

Matematiksel işlemler

Python’da stringler bir karakter dizisi olduğu ve liste formatına benzediği için bazı matematiksel işlemleri yapmak mümkündür.

Dizenin uzunluğunun ölçülmesi (eleman sayısının bulunması)

Bir dizenin kaç karakterden oluştuğunu bulmak için len() fonksiyonu kullanılır.

ornek_a = "kasaba"
print(len(ornek_a))
6

İki veya daha fazla dizenin birleştirilmesi

İki dize birbiri ile toplama (+) operatörü ile birleştirilebilir.

ilk_string = "o kasaba"
ikinci_string = "bu kasaba"
print(ilk_string + " " + ikinci_string)
o kasaba bu kasaba
 • İlk önce 2 adet string tanımladık.
 • Daha sonra print fonksiyonunu kullanarak topladığımız 2 stringi ekrana yazdırdık.
 • Stringleri toplarken araya boşluk vermek için boşluk (” “) kullandık ve onu da ekledik.

Dizenin sabit bir sayı ile çarpılması

Python’da karakter dizeleri bir sayı gibi başka bir sayı ile çarpılabilir.

ornek_string = "kasaba "
print(ornek_string * 3)
kasaba kasaba kasaba

Biçimlendirme işlemleri

Biçimlendirme, önceden tanımlanmış metne özel bir dize veya değişken ekleme işlemidir. Python’da stringler ile ilgili yapılabilecek farklı biçimlendirme işlemleri vardır.

Kaçış karakterleri

Python’da anlamı olan karakterlerin dize içerisinde sorunsuz kullanılabilmesi için “kaçış karakterleri” kullanılır.

Dizi içerisinde kullanılan ve özel anlamı olan bir karakter neden sorun yaratır?

Şöyle bir örnek üzerinden gidelim:

print('Ali'nin evi çok sıcak')
SyntaxError: invalid syntax 

Stringler, tırnak kullanılarak tanımlandığı için, kesme işareti anlamında kullanılan tırnak Python tarafından anlaşılamaz. Bu sebeple, SyntaxError hatası ile karşılaşılır. Bu sorunu çözmek için kaçış karakterleri (\) kullanılır.

print('Ali\'nin evi çok sıcak')
Ali'nin evi çok sıcak

Python’da sıkça kullanılan kaçış karakterleri şöyle özetlenebilir:

Kaçış karakteriTanımı
\’Tek tırnak
\”Çift tırnak
\\Ters eğik çizgi (backslash)
\Çok satırlı stringlerde yeni satır
\ttab (yatay boşluk)
\nSatır başı

Python’ın desteklediği tüm kaçış karakterlerine bu listeden ulaşabilirsiniz.

.format() metodu

.format() fonksiyonu ile kolay bir biçimde dizeleri biçimlendirebilirsiniz. format() fonksiyonu içerisine metin içerisinde görünmesini istediğiniz stringi, bu stringin metin içerisinde nerede görünmesini istediğiniz yere ise küme parantezi {} yazılmalıdır.

print("Bu yazıda {} konusu işlendi.".format("string"))
Bu yazıda string konusu işlendi. 

Yer tutucuları kullanarak, istediğiniz string değerleri format() fonksiyonuna değişken olarak da ekleyebilirsiniz.

ders1 = "matematik"
ders2 = "fizik"
print("{ikinci_ders} sınavından 90, {ilk_ders} sınavından ise 45 aldı.".format(ilk_ders = ders1, ikinci_ders = ders2))
fizik sınavından 90, matematik sınavından ise 45 aldı.

Veri tipi dönüşüm işlemleri

Python’da stringlerin dışında float, integer, complex, boolean gibi farklı “basit veri tipleri” vardır.

Veri tipiPython’daki gösterimiTanımı
Stringstr()Karakter dizileri. Ör: “python”, “istanbul”
Integerint()Tam sayılar. Ör: 1, 45, 100, 212
Floatfloat()Ondalık sayılar. Ör: 2.3, 5.8, 6.9
Complexcomplex()Kompleks sayılar. Ör: 3 + 4j, 5 + 2j
Booleanbool()Mantıksal değerler. Ör: TRUE, FALSE

Veri tipleri bazı diğer veri tiplerine dönüştürülebilir.

Diğer veri tipleri – string dönüşümü

Tüm veri tipleri bir dizeye dönüştürülebilir. Dönüşüm işlemi için str() fonkisyonu kullanılmalıdır:

sayi = 90
ondalik_sayi = 4.5
kompleks_sayi = 3 + 4j
mantiksal_deger = True

print(type(sayi), type(ondalik_sayi), type(kompleks_sayi), type(mantiksal_deger))

sayi = str(sayi)
ondalik_sayi = str(ondalik_sayi)
kompleks_sayi = str(kompleks_sayi)
mantiksal_deger = str(mantiksal_deger)

print(type(sayi), type(ondalik_sayi), type(kompleks_sayi), type(mantiksal_deger))
<class 'int'> <class 'float'> <class 'complex'> <class 'bool'>
<class 'str'> <class 'str'> <class 'str'> <class 'str'> 
 • İlk başta tüm veri tiplerini temsilen birer değişken oluşturduk ve bu değişkenlerin veri tipini print fonksiyonu ile yazdırdık.
 • Daha sonrasında str() fonksiyonunu kullanarak tüm veri tiplerini dizeye çevirdik ve tekrardan veri tipini print fonksiyonu ile yazdırdık.
 • İlk etapta integer, float gibi farklı veri tipleri string veri tipine dönüştü.

String – diğer veri tipleri dönüşümü

Diğer veri tiplerine sahip değişkenler de, formatının uygun olması koşuluyla, string veri tipine dönüştürülebilir. Mesela string formatında bulunan bir rakamı integer veya float’a dönüştürebilirsiniz fakat bir ismi nümerik bir veri tipine dönüştüremezsiniz. Bu durumda ValueError hatası ile karşılaşılır.

sayi = 90
ondalik_sayi = 4.5
kompleks_sayi = 3 + 4j
mantiksal_deger = True

print(type(sayi), type(ondalik_sayi), type(kompleks_sayi), type(mantiksal_deger))

sayi = int(sayi)
ondalik_sayi = float(ondalik_sayi)
kompleks_sayi = complex(kompleks_sayi)
mantiksal_deger = bool(mantiksal_deger)

print(type(sayi), type(ondalik_sayi), type(kompleks_sayi), type(mantiksal_deger))

isim = "ahmet"
print(type(isim))
sayi_isim = int(isim)
<class 'str'> <class 'str'> <class 'str'> <class 'str'>
<class 'int'> <class 'float'> <class 'complex'> <class 'bool'> 

<class 'str'> 
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'ahmet' 
 • Bir önceki örnekte yaptığımız işlemin tam tersini yaptık. İlk başta string veri tipine sahip, formatı dönüşeceği yeni veri tipine uygun değişkenleri oluşturduk ve bu değişkenlerin veri tipini print fonksiyonu ile yazdırdık.
 • Daha sonrasında ilgili veri tipi fonksiyonunu kullanarak tüm string veri tiplerini değiştirdik ve tekrardan veri tipini print fonksiyonu ile yazdırdık.
 • İlk etapta string olan tüm değişkenler integer, float gibi farklı veri tiplerine sahip değişkenlere dönüştü.
 • Metin formatında bir değişken tanımlayıp, bunu tam sayı veri tipine dönüştürmeyi denediğimizde de ValueError hatası ile karşılaştık.

Python’da dize (string) metotları

Python’da her veri tipinde olduğu gibi stringler için de hazır bir sürü metot bulunmaktadır. Bu metotlar sayesinde metin tipindeki verileri hızlıca manipüle ederek istediğiniz analiz formatına hazırlayabilirsiniz.

Karakter dönüşüm metotları

Veri girişi sırasında girilen metin değerlerinin sabit bir formatta bulunmaması çok yaygın bir durumdur. Bazı değerler tümüyle büyük harf içerirken, bazı değerlerin sadece ilk harfleri büyük olabilir.

Karakter dönüşüm metotları sayesinde string değişkenine ait değerleri sabit bir biçime dönüştürebilirsiniz.

String MetoduİşleviKullanım örneğiSonuç
capitalize()String’in ilk karakterini büyük harfe çevirir.ornek.capitalize()ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.capitalize()

>>>’Murat kami̇l aytaç’
lower()String’in tüm karakterlerini küçük harfe çevirir.ornek.lower()ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.lower()

>>>’murat kami̇l aytaç’
upper()String’in tüm karakterlerini büyük harfe çevirir.ornek.upper()ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.upper()

>>>’MURAT KAMİL AYTAÇ’
casefold()lower() metodundan da agresif bir şekilde tüm karakterleri küçük harfe çevirir. İngilizce dışındaki diller için kullanışlıdır.ornek.casefold()ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.casefold()

>>>’murat kami̇l aytaç’
swapcase()Büyük olan karakterleri küçük, küçük olan karakterleri büyük harfe çevirir.ornek.swapcase()ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.swapcase()

>>>’MuRat KAmi̇l aYTaç’
title()String’de bulunan tüm kelimelerin ilk karakterini büyük harfeornek.title()ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.title()

>>>’Murat Kami̇l Aytaç’
replace()String’de bulunan herhangi bir karakteri, verilen başka bir karakter ile değiştirir.ornek.replace(“eski karakter”, “yeni karakter”)ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.replace(“tAÇ”, “kaç”)

>>>’mUrAT kaMİL Aykaç’

Arama metotları

Arama metotları ile metin değerleri içerisinde bir metin arayabilirsiniz. Kullandığınız fonksiyona göre “True, False” gibi mantıksal bir değer, indeks veya adet değeri gibi sayısal bir değer elde edebilirsiniz.

String MetoduİşleviKullanım örneğiSonuç
endswith()String belirli bir değer ile bitiyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.endswith(“aranan değer”)ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.endswith(“aç”)

>>>FALSE
startswith()String belirli bir değer ile başlıyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.startswith(“aranan değer”)ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.startswith(“m”)

>>>TRUE
find()String içerisinde aranan değer bulunduğu zaman, bulunan en düşük indeks değerini getirir, bulunmadığında ise -1 değeri üretir.ornek.find(“aranan değer”)ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.find(“x”)

>>>-1
rfind()String içerisinde aranan değer bulunduğu zaman, bulunan en yüksek indeks değerini getirir, bulunmadığında ise -1 değeri üretir.ornek.rfind(“aranan değer”)ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.rfind(“A”)

>>>15
index()String içerisinde aranan değer bulunduğu zaman, bulunan en düşük indeks değerini getirir, bulunmadığında ise ValueError hatası üretir.ornek.index(“aranan değer”)ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.index(“A”)

>>>3
rindex()String içerisinde aranan değer bulunduğu zaman, bulunan en düşük indeks değerini getirir, bulunmadığında ise ValueError hatası üretir.ornek.rindex(“aranan değer”)ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.rindex(“A”)

>>>15
count()String’de bulunan herhangi bir değerin, kaç adet bulunduğunu gösterir.ornek.count(“aranan değer”)ornek = “mUrAT kaMİL AytAÇ”
ornek.count(“A”)

>>>3

Test/sorgulama metotları

Test/sorgulama metotları ile string değişkeninin barındırdığı karakterlerin sayısal veya alfabetik değerlerden mi oluştuğunu, boşluk veya özel bir karakter içerip içermediğini sorgulayabilirsiniz. Test/sorgulama metotları yanıt olarak “True, False” mantıksal değerlerini üretir.

String MetoduİşleviKullanım örneğiSonuç
isalnum()String, en az bir karakterden oluşuyor ve tüm karakterler alfanümerik (harf veya rakam) değerlerden oluşuyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.isalnum()ornek = “as2d”
ornek.isalnum()
>>>TRUE
isalpha()String, en az bir karakterden oluşuyor ve tüm karakterler alfabetik (harf) değerlerden oluşuyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.isalpha()ornek = “SSadA”
ornek.isalpha()
>>>TRUE
isdecimal()String, en az bir karakterden oluşuyor ve tüm karakterler ondalık değerlerden oluşuyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.isdecimal()ornek = “12”
ornek.isdecimal()
>>>TRUE
isdigit()String, en az bir karakterden oluşuyor ve tüm karakterler rakamlardan oluşuyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.isdigit()ornek = “123”
ornek.isdigit()
>>>TRUE
isidentifier()String, Python’da bulunan bir tanımlayıcı (identifier) kelimeden oluşuyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.isidentifier()ornek = “while”
ornek.isidentifier()
>>>TRUE
islower()String, en az bir karakterden oluşuyor ve tüm karakterler küçük harflerden oluşuyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.islower()ornek = “SSadA”
ornek.islower()
>>>FALSE
isupper()String, en az bir karakterden oluşuyor ve tüm karakterler büyük harflerden oluşuyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.isupper()ornek = “AAAA”
ornek.isupper()
>>>TRUE
isspace()String’de bulunan tüm karakterler boşluk ise, “TRUE” değeri üretir.ornek.isspace()ornek = ” “
ornek.isspace()
>>>TRUE
istitle()String, en az bir karakterden oluşuyor ve tüm kelimelerin ilk harfi büyük harflerden oluşuyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.istitle()ornek = “Murat Kamil Aytaç”
ornek.istitle()
>>>TRUE
isnumeric()String, en az bir karakterden oluşuyor ve tüm karakterler nümerik (rakam, ondalık sayı, unicode değerler vs.) karakterlerden oluşuyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.isnumeric()ornek = “121321”
ornek.isnumeric()
>>>TRUE
isprintable()String, en az bir karakterden oluşuyor ve tüm karakterler yazdırılabilir (harf, sembol, rakam, nokta, boşluk vs.) karakterlerden oluşuyorsa, “TRUE” değeri üretir.ornek.isprintable()ornek = “Bu 2 kelime yazdırılabilir.”
ornek.isprintable()
>>>TRUE

String oluşturma metotları

Bazı değişkenlerde, gözleme dair birden fazla değer bulunabilir. Örnek olarak adres satırında, ilçe değerinin yanı sıra mahalle değeri de aynı değişkende bulunuyor olabilir (Ör: Fulya Mah., Şişli). Bu tarz durumlarda metinleri belirli kurallara göre parçalayarak yeni stringler oluşturmak isteyebilirsiniz. String oluşturma metotları, metin değerleri belirli bir ayırıcıya göre bölerek yeni stringler oluşturur.

String MetoduİşleviKullanım örneğiSonuç
split()String’i belirli bir ayırıcı yardımı ile böler ve yeni bir liste üretir. sep ve maxsplit adında 2 parametre alır. Maxsplit parametresi, birden fazla bölme gerçekleşeceği zamanlarda en fazla kaç adet bölünme işlemi olacağını belirler.ornek.split(“ayırıcı”, maxsplit değeri)ornek = “ah<met”
ornek.split(“<“)
>>>[“ah”, “met”]
rsplit()String’i belirli bir ayırıcı yardımı ile böler ve yeni bir liste üretir. Split’ten farklı olarak maxsplit parametresi girildiğinde bölmeye sağ uçtan başlar. ornek.rsplit(“ayırıcı”, maxsplit değeri)ornek = “apples$banana$mango$fig$pear”
ornek.rsplit(“$”, 2)
>>>[‘apples$banana$mango’, ‘fig’, ‘pear’]
splitlines()String’i satır sınırlarından (\n, \r vs.) böler ve yeni bir liste üretir. ornek.splitlines()ornek = “İlk satır\n ikinci satır”
ornek.splitlines()
>>>[‘İlk satır’, ‘ ikinci satır’]
partition()String’i belirli bir ayırıcı yardımı ile böler ve 3 elemanlı bir demet (tuple) üretir. Sırasıyla bu elemanlar: (Ayırıcıdan önceki değerler, ayırıcı ve ayırıcıdan sonraki değerler)

Eğer ayırıcı değer string’de bulunmazsa, 3 elemanlı demet şu şekilde oluşur: (String, boş değer, boş değer)
ornek.partition()ornek = “Bu bir örnektir.”
ornek.partition(“bir”)
>>>(“Bu”, “bir”, “örnektir.”)
rpartition()String’i belirli bir ayırıcı yardımı ile böler ve 3 elemanlı bir demet (tuple) üretir. partition()’ın aksine bölme işlemine sağdan başlar.ornek.rpartition()ornek = “Bu örnek bir örnektir”
ornek.rpartition(“örnek”)
>>>(“Bu örnek bir, “örnek”,”tir”)
join()Bir ayırıcı yardımı ile stringleri birbirine bağlar. ayirici.join(ornek)ornek = “İlk string”
ayirici = “-“
ayirici.join(ornek)
>>>’İ-k-i-n-c-i- -s-t-r-i-n-g’

Budama/kırpma metotları

Metin değerlerinin önünde, sonunda veya her iki ucunda da bulunabilen boşluklar tek bir biçimde bulunması gereken gözlemleri bozar. Budama/kırpma metotları ile bu boşluklar giderilebilir.

String MetoduİşleviKullanım örneğiSonuç
strip()String’in başındaki ve sonundaki boşluk veya kullanıcı tarafından verilen belirli bir karakteri temizler. ornek.strip()ornek = ” ornek “
ornek.strip(” “)
>>>ornek
lstrip()String’in başındaki boşluk veya kullanıcı tarafından verilen belirli bir karakteri temizler.ornek.lstrip()ornek = “<ornek “
ornek.lstrip(“<“)
>>>ornek
rstrip()String’in sonundaki boşluk veya kullanıcı tarafından verilen belirli bir karakteri temizler.ornek.rstrip()ornek = “ornek “
ornek.rstrip(” “)
>>>ornek

Hizalama metotları

Metin değişkenleri belirli bir biçimde ortalamak, sola veya sağa yaslamak için hizalama metotları kullanılır. Hizalama için boşluk değeri kullanılabileceği gibi tercihe göre farklı bir karakter de kullanılabilir.

String MetoduİşleviKullanım örneğiSonuç
center()String’i belirtilen değer kadar boşluk veya tercihen herhangi bir karakter ile ortalar. Belirtilen değer dizenin uzunluğundan kısa ise değişiklik yapılmaz.ornek.center(sayi, tercihi karakter değeri)ornek = “ornek”
ornek.center(11, “*”)
>>>***ornek***
ljust()String’i belirtilen değer kadar boşluk veya tercihen herhangi bir karakter ile sola doğru yaslar. Belirtilen değer dizenin uzunluğundan kısa ise değişiklik yapılmaz.ornek.ljust(sayi, tercihi karakter değeri)ornek = “ornek”
ornek.center(11, “*”)
>>>ornek******
rjust()String’i belirtilen değer kadar boşluk veya tercihen herhangi bir karakter ile sağa doğru yaslar. Belirtilen değer dizenin uzunluğundan kısa ise değişiklik yapılmaz.ornek.rjust(sayi, tercihi karakter değeri)ornek = “ornek”
ornek.center(11, “*”)
>>>******ornek

Metin (text) veri tipi, gözlemlere dair önemli bilgiler saklar. Sayısal değişkenler ile yapılacak analizlerin yanı sıra farklı iç görüler kazandırma potansiyeline sahiptir. Python hazır fonksiyonları ile metin formatındaki verileri temizlemek, saklamak ve işlemek için imkanlar sağlar.

Kaynakça

Python 3.9.1 documentation — 2. Lexical analysis